زندگی به زیبایی همین مدادرنگی هاست!

می تونی از شادترین رنگ ها شروع کنی


نگاهِ مهربونتُ صورتی کن

 

با رنگِ سبز؛اندیشه تُ زیبا کن

به خاطراتِ قشنگت؛ رنگِ نارنجی بزن


با رنگِ آبی؛ آسمونِ دلتُ رنگ,آمیزی کن


با رنگِ زرد؛ قلبِ مهربونتُ طلایی و درخشان کن

با رنگِ قرمز؛ حرارتِ بیشتری به مهر و دوستیمون بده


رنگ بزن به زندگیت