•●♥حجــــــــاب وصیـــــت شـــــهدا♥●•
(به یاد شهید محمد علی ابراهیمی حسن آباد بلهر)  
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

9) هدف رستم از پشت سر گذاشتن هفت خان چه بود؟

1) نجات كيكاوس و همراهانش        2) نجات سپاهيان ايران            3) ازبين بردن شياطين          4) مبارزه با ظلم

10)كدام گروه از كلمات زير هم خانواده نيست؟

1) معلم، تعليم، علوم، تعلم                         2) ظلم، مظلوم، ظالم، ظلمت

3) دانش، دانشمند، دانشجو، دانشور            4) مقدس، تقديس، مقايسه، قدوس

11) داستان « مشاورت» برگرفته از كدام متاب است؟

1) گلستان               2) سياست نامه               3) تاريخ بلعمي           4) سندبادنامه

12) كدام يك از گزينه هاي زير فعل امر است؟

1) همي دار                  2) همي گفت                   3) بيامد                 4) تدبير كنم

13) جمله ي «مرد اگر بي برادر باشد، به كه بي دوست» به چه موضوعي اشاره دارد؟

1) اهميت برادر                   2) ارزش دوست                     3) مشورت                 4) همكاري

14) شعر «ز ورزش مياساي» اثر كيست؟

1) حداد عادل             2) قيصر امين پور             3) ابوالقاسم حالت           4) محمدتقي بهار

15) در عبارت زير كدام آرايه ي ادبي به كار رفته است؟

« غنچه با دل گفت / گل به خنده گفت »

1)تشبيه، مناظره           2) شخصيت بخشي، مناظره                3) تشبيه، مبالغه              4) كنايه، شخصيت بخشي

16) متضاد كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

1) موافق: موافقت         2) سخاوت: شقاوت          3) مرتفع: پست        4) مدهوش: بي هوش

17) در كدام يك از عبارت هاي زير كنايه به كار رفته است؟

1) در خانه ي محمد باز است                         2) قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود

3) نوش دارو بعد از مرگ سهراب                  4) چهره اش چون ماه شب چهارده است

18) عبارت «جوشش چشمه ي عشق ازلي» با كدام بيت زير هماهنگي دارد؟

1) درد عشقي كشيده ام كه مپرس             زهر هجري چشيده ام كه مپرس

2) گشته ام در جهان و آخر كار                دلبري برگزيده ام كه مپرس

3) خوشا آنان كه دايم در نمازند              بهشت جاودان بازارشان بي

4) اگر آن سبز قامت، رو نمايد                 در باغ خدا را مي گشايد

19) در كدام بيت مبالغه به كار رفته است؟

1) بينداخت چون باد، خم كمند           سر جادو آورد ناگه به بند

2) زبهر نيايش سروتن بشست              يكي پاك جاي پرستش بجست

3) زهربد تويي بندگان را پناه             تودادي مرا گردي و دستگاه

4) برگ درختان سبز در نظر هوشيار        هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

20)كدام عبارت زير صحيح نيست؟

1) دهخدا در سال 1257ه.ش در تهران به دنيا آمد                2) مشورت كردن در كارها، ضعيف رأيي باشد

3) اگر در ميان جمعي بود، در خلال كردن توقف كند       4) شهيد چون چراغي است كه در خانه ي ما مي سوزد

[ 91/12/08 ] [ 17:40 ] [ e.s.f ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ